TALAS MİLLET BAHÇESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı

“Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması” aracılığı ile Talas’a özgü nitelikli ve çağdaş bir kentsel peyzaj / açık kamusal alan tasarımı elde edilerek, kentin kamusal yaşantısında önemli bir kültür odağının oluşması beklenmektedir. Yarışma sayesinde güncel ve geleceğe yönelik potansiyellerin, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözüm önerilerinin ortaya çıkması, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması, kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve yaratıcı kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mimarlık, Şehircilik, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ile diğer tüm Mühendislik alanlarında tasarım kültürünü geliştirecek, güzel sanatların, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesini teşvik edecek, etik değerlerin yerleşmesine, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamı sağlayacak bu yarışma sayesinde, evrensel tasarım ilkelerini gözeten güzel sanat eserlerinin uygulanabilmesine ve bunlarla ilişkili nitelikli sosyal çevrelerin oluşmasına imkân verecek özgün çözüm önerilerinin ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Talas Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri kapsamında “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl yarışmadır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Kayseri Talas ilçe sınırlarındaki Yarışma Alanı, Talas’ın Kiçiköy Mahallesi sınırları içinde Tablakaya ve Mevlana Mahallelerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Yarışma Alanı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yerleşkesinin 100.861,46 m2’lik bir kısmının Kayseri Talas Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle elde edilmiş, Eğitim Alanı olarak ayrılan kısmı dışında kalan 72.300 m2’lik alanda Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi yapılması kararı verilerek, yarışmaya açılmıştır.

Yarışma alanının kuzeybatı sınırı Atatürk Bulvarı’na ve Derevenk Vadisi’ne bağlanan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile, kuzeydoğu sınırı ise kentin kuzeyinden alana kadar uzanan Halef Hoca Caddesi ile tanımlanmaktadır. Araç trafiğinin yoğun olarak aktığı bu iki ana ulaşım arteri arasında konumlanan yarışma alanı, güney-batı sınırında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile komşu olup, güney doğusundaki Say 1. Sokak ve Ulus Sokak sayesinde Talas Kültür Rotası’nın ve yaya güzergâhının önemli odak noktalarından biri olan Gölbaşı Meydanı ile ilişkilenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

 • Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip içerisinde müellif olarak en az bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir şehir plancısı bulunmalıdır. Her üç disiplinin de ekip içerisinde müellif olarak bulunması zorunludur.
 • Ekiplerin idare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere bir ekip üyesinin başı olarak belirtmesi gerekir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yarışmanın türü ile ilgili odasının üyesi olmak ve meslekten men cezası almış olmamak,
 • Yarışmaya katılan ekip üyelerinin TMMOB’a bağlı meslek odalarına kayıtlı olmaları şartı aranmakta olup; yardımcı üye ve danışmanlarda bu şart aranmayacaktır.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Müellif ekip üyelerden birisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismaylatalas.com adresinden de ulaşılabilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma İlanı: 14.04.2021
 • Soru Sormak İçin Son Gün: 06.05.2021
 • Yanıtların İlanı: 11.05.2021
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 27.07.2021
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı Tarihi: 31.07.2021
 • Sonuçların İlanı: 06.08.2021
 • Sergi ve Açılış Tarihi: Sonra İlan Edilecektir.
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonra İlan Edilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mustafa YALÇIN Talas Belediye Başkanı
 • İsmail GÜNGÖR Talas Belediye Başkan Yardımcısı
 • Kemal DEMİR Mimar, Prof. Dr., ERÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Halil IŞIK Mimar, Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürü
 • Özlem KEVSEROĞLU Peyzaj Mimarı, AGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanı

Asli Jüri Üyeleri

 • Ömer Selçuk BAZ Mimar
 • Belemir DALOKAY Peyzaj Yüksek Mimarı
 • Barış ERGEN Şehir Plancısı, Prof. Dr., ERÜ ŞBP Bölümü Öğretim Üyesi
 • Hasan Sıtkı GÜMÜŞSOY Mimar
 • Deniz GÜNER (JÜRİ BAŞKANI) Mimar, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Ayşe ERKARA Şehir Plancısı, ERÜ ŞBP Bölümü Öğretim Elemanı
 • Feyza KİRAZ Peyzaj Mimarı, Talas Belediyesi Fen İşleri Md.
 • Murat PARLAK Mimar

Raportörler

 • Murtaza ER Mimar, Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Başkan Yrd.
 • Ekin GENÇ PALAMUTOĞLU Yüksek Mimar, Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 • Hilal KILIÇ ASLAN Mimar, Mimarlar Od. Kayseri Şubesi

Raportör Yardımcıları

 • Erman AĞMAZ Şehir Plancısı, Talas Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü
 • Aycan BEDİR Mimar, Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 • Ezgi ŞAHİN Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
 • Mustafa YİĞİTOĞLU Elektrik-Elektronik Mühendisi, Talas Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül : 120.000 TL
 • 2. Ödül : 100.000 TL
 • 3. Ödül : 80.000 TL
 • 1. Mansiyon : 60.000 TL
 • 2. Mansiyon : 50.000 TL
 • 3. Mansiyon : 40.000 TL
 • Satın Alma : 50.000 TL
 •  

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışma sonuçlarının ilanından sonra en geç 30 (otuz) gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Yer Görme Bilgileri
Yarışmada yer görme jüri tarafından arazinin özgün durumu nedeniyle tavsiye edilmekte olup, zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yarışmayı Düzenleyen İdare ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Kayseri Talas Belediyesi

Adres: Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS / KAYSERİ
Telefon: 0 (352) 437 00 54 – 55, 437 15 00 Dahili: 3824
Web Adresi: www.talas.bel.tr
E-posta: talas@talas.bel.tr
Yarışma İnternet Sitesi: www.yarismaylatalas.com
Yarışma e-posta: bilgi@yarismaylatalas.com
Banka Bilgisi: VAKIFBANK TALAS ŞUBESİ
Hesap Adı: TALAS BELEDİYESİ
IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89
Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesi ve ekleri için yarışmanın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.